Privacy beleid

Privacyreglement Stella Fietsen Verhuur B.V.

Stella Fietsenverhuur B.V. respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Verhuur

Wanneer u besluit een fiets te reserveren bij Stella Fietsen Verhuur B.V. dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de reservering van uw fiets en het opstellen van de factuur.

Contact

Wanneer u wilt dat Stella Fietsen B.V. contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp contact opnemen. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Financiële administratie

Stella Fietsen Verhuur B.V. is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

Stella Fietsen Verhuur B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond
Verhuur Uitvoering overeenkomst
Financiële administratie Wettelijke plicht
Contactformulier Toestemming

Bewaartermijnen

Verhuur 5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie 7 jaar
Contactformulier 30 dagen, danwel na afhandeling

Persoonsgegevens delen met derden

Stella Fietsen Verhuur B.V. verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Stella Fietsen B.V.

Stella Fietsen Verhuur B.V. maakt gebruik van de dienstverlening van Stella Fietsen B.V. en de daarbij behorende systemen. Onder dienstverlening wordt verstaan: financiële dienstverlening, personele dienstverlening, marketing activiteiten, service doeleinden en verkoop doeleinden. Om deze reden hebben zij inzicht in de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

Google Adwords

Stella Fietsen Verhuur B.V. kan binnen Google Adwords uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Adwords kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Stella Fietsen B.V. relevanter kan adverteren. Google Adwords deelt uw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Overige derde partijen

Naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij ook gebruik van de volgende tools die geen persoonsgegevens delen. Deze derde partijen verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Google Analytics en Google Tag Manager.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Zo worden alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver via een veilige SSL verbinding verstuurd en zorgen wij ervoor dat de website altijd de laatste updates heeft.

Het CRM en ERP systeem zijn GDPR compliant. Dit betekent dat de systemen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en worden continu geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiliging laag.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Stella Fietsen Verhuur B.V. bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Stella Fietsen Verhuur B.V. verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Stella Fietsen B.V.
t.a.v. R. van Dorp
Oosteinderweg 90
8072 PD NUNSPEET

Of mailen naar: bedrijfsbureau@stellafietsen.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij Stella Fietsen Verhuur B.V. van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Mei 2018